Xanthel ®

Platební podmínky

Platební podmínky

1. Oblast působnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na veškerý prodej zboží z naší strany bez ohledu na jakékoli protichůdné, opačné nebo dodatečné podmínky v jakékoli objednávce nebo jiném sdělení od vás. Žádné takové rozporné, protichůdné nebo dodatečné podmínky nebudou považovány za námi přijaté, pokud a dokud výslovně písemně nepotvrdíme jejich přijetí.

1.2 Vyhrazujeme si právo tyto VOP kdykoli změnit. Jakékoli změny vám oznámíme třicet kalendářních dnů předem zveřejněním oznámení na našich webových stránkách.

2. Nabídky, objednávky a potvrzení objednávek

2.1 Veškeré námi učiněné nabídky je možné přijmout do patnácti kalendářních dnů od data vystavení, pokud v nich není výslovně uvedeno jinak, a jsou závislé na dostupnosti nabízeného zboží.

2.2 Ve všech vámi vystavených objednávkách musí být uveden minimálně typ a množství požadovaného zboží, příslušné jednotkové ceny, místo dodání a požadovaná data dodání. Žádná objednávka není pro nás závazná, dokud ji písemně nepotvrdíme. To lze učinit vyplněním pokladní stránky na našich webových stránkách.

3. Ceny a platební podmínky

3.1 Ceny zboží jsou uvedeny na našich webových stránkách Všechny ceny jsou uvedeny včetně daní, nikoli však jakýchkoli poplatků a jiných plateb, mimo jiné včetně daní z prodeje, užívání, spotřební daně, daně z přidané hodnoty a podobných daní nebo poplatků uložených jakýmkoli státním orgánem.

3.2 Není-li v potvrzení objednávky výslovně uvedeno jinak, platba za zboží se provádí po dokončení naší pokladní stránky bez započtení nebo srážky.

3.3 Musíte předložit finanční informace, které můžeme přiměřeně požadovat pro stanovení platby za produkty. Podle našeho uvážení můžeme kdykoli bez předchozího upozornění změnit dohodnuté platební podmínky.

3.4 Pokud nezaplatíte jakoukoli fakturu do sedmi kalendářních dnů od data splatnosti, můžeme pozastavit dodávku jakékoli objednávky nebo jejího zbývajícího zůstatku až do zaplacení nebo ukončit dodávku jakékoli objednávky nebo jejího zbývajícího zůstatku.

3.5 Vlastnické právo k dodanému zboží zůstává v naší moci a přechází na vás až po úplném zaplacení zboží. Pokud neuhradíte jakoukoli fakturu do čtrnácti kalendářních dnů od data splatnosti, můžeme vaši objednávku zrušit.

4. Dodací podmínky a opožděné dodání

4.1 Pokud není v potvrzení naší objednávky výslovně uvedeno jinak, řídí se všechny dodávky zboží podmínkami Incoterms 2010. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na vás v souladu s dohodnutou dodací lhůtou.

5. Přijetí zboží

5.1 Dodané zboží musíte při převzetí zkontrolovat. Má se za to, že jste dodané zboží převzali, pokud nám do pěti kalendářních dnů od doručení zboží nedoručíte písemné oznámení o odmítnutí s uvedením důvodů odmítnutí.

6. Záruka

6.1 Zaručujeme, že při dodání a po dobu 30 dnů od data dodání bude zboží zakoupené podle této smlouvy ve všech podstatných ohledech odpovídat příslušným specifikacím výrobce pro toto zboží a že při běžném používání bude bez podstatných vad zpracování, materiálu a konstrukce. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, nedbalého zacházení, nedostatečné údržby a péče, nehody nebo zneužití jinou osobou než námi.

6.2 Pokud jde o zboží, které neodpovídá záruce, je naše odpovědnost omezena podle naší volby na (i) vrácení kupní ceny takového zboží snížené o přiměřenou částku za používání, (ii) opravu takového zboží nebo (iii) výměnu takového zboží; takové zboží nám však musí být vráceno spolu s přijatelným dokladem o koupi do čtrnácti kalendářních dnů poté, co jste zjistili nesoulad nebo jste jej měli zjistit.

6.3 Na zboží dodané podle této smlouvy neposkytujeme žádnou jinou záruku, výslovnou ani předpokládanou, a tato záruka představuje náš jediný závazek, pokud jde o jakýkoli nesoulad zboží dodaného podle této smlouvy (s výjimkou vlastnictví). Zejména neposkytujeme žádnou záruku, pokud jde o prodejnost dodaného zboží nebo jeho vhodnost či způsobilost pro určitý účel.

7. Porušení práv duševního vlastnictví

7.1 Pokud se zjistí, že jakékoli zboží dodané podle této smlouvy porušuje patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochrannou známku nebo jiné právo duševního vlastnictví třetí strany, a bude vám zakázáno jej používat, podle naší volby a na naše náklady (i) vám zajistíme právo pokračovat v používání zboží; (b) nahradíme zboží náhradou, která neporušuje právo duševního vlastnictví, za předpokladu, že taková náhrada nepovede k podstatnému snížení výkonu nebo funkce; (c) upravíme zboží tak, aby neporušovalo právo duševního vlastnictví; nebo (d) vrátíme vám kupní cenu zboží sníženou o přiměřenou částku za používání. Výše uvedené uvádí naši výhradní odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví.

8. Omezení odpovědnosti

8.1 Žádná z nás nemá nárok na náhradu nepřímých, zvláštních, náhodných, následných nebo sankčně nahrazovaných škod jakékoli povahy, mimo jiné včetně nákladů na přerušení provozu, ušlého zisku, nákladů na odstranění a/nebo opětovnou instalaci, nákladů na opětovné pořízení, ztráty dat, poškození dobrého jména nebo ztráty zákazníků. Vaše nároky na náhradu škody vůči nám nesmí přesáhnout kupní cenu zboží, které je důvodem takového nároku, a to bez ohledu na povahu nároku, ať už se jedná o smlouvu, delikt, záruku nebo jiný důvod.

8.2 Neodpovídáme za žádné nároky založené na našem souladu s vašimi návrhy, specifikacemi nebo pokyny nebo na opravě, úpravě nebo změně jakéhokoli zboží jinými stranami než námi nebo na použití v kombinaci s jiným zbožím.

9. Vyšší moc

9.1 Kterákoli ze stran bude omluvena z jakéhokoli zpoždění nebo neplnění, pokud je způsobeno jakoukoli událostí nebo nepředvídanou událostí, kterou nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně zásahu vyšší moci, válečných událostí, požáru, povstání, stávek, výluk nebo jiných závažných pracovních sporů, nepokojů, zemětřesení, povodní, výbuchů nebo jiných přírodních událostí. Povinnosti a práva takto omluvené strany se prodlužují ze dne na den o dobu rovnající se době takového omluvitelného přerušení. Jakmile tyto události pominou, obnoví se příslušné povinnosti stran. V případě, že přerušení povinností omluvené strany trvá déle než třicet kalendářních dnů, má kterákoli ze stran právo ukončit příslušnou kupní smlouvu (smlouvy), aniž by nesla odpovědnost, a to na základě písemného oznámení druhé straně třicet kalendářních dnů předem.

10. Různé

10.1 Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží se nevztahuje na tyto VOP ani na žádné kupní smlouvy uzavřené mezi námi.

10.2 Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení těchto VOP nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli jiného ustanovení nebo stejného ustanovení při jiné příležitosti. Pokud některá ze stran nevymáhá jakékoli ustanovení těchto VOP, nepředstavuje to zřeknutí se takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení těchto VOP.

10.3 Pokud by kterékoli ustanovení těchto VOP bylo soudem příslušné jurisdikce shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, může být takové ustanovení tímto soudem upraveno v souladu se zákonem tak, aby odpovídalo záměru stran, a takto upravené ustanovení může být vymáháno. Všechny ostatní podmínky těchto VOP zůstávají v plné platnosti a účinnosti a budou vykládány v souladu s upraveným ustanovením.

10.4 Tyto VOP a všechny kupní smlouvy uzavřené mezi námi se řídí a vykládají v souladu se zákony Spojeného království bez ohledu na volbu práva nebo kolizní ustanovení. Veškeré žaloby, úkony nebo řízení, které může jeden z nás zahájit proti druhému, budou zahájeny výhradně u příslušných soudů Spojeného království, aniž by však bylo dotčeno naše právo podat žaloby, úkony nebo řízení u jakéhokoli jiného soudu, který by byl příslušný, pokud by toto ustanovení nebylo začleněno do těchto VOP.

10.5 Veškeré právní aspekty, na které se nevztahují výše uvedené podmínky, ale které jsou obsaženy v našich podmínkách, přepravních podmínkách, zásadách vrácení peněz a zásadách ochrany osobních údajů, jsou považovány za právně závazné.

+ 0044 2080501682

Southern Bio Technology Limited, 88 Hill Village Road, Sutton Coldfield, B75 5BE

Nákupní košík
Xanthel ®